Kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách

Nádherný kostel sv. Bartoloměje je vystavěný v pozdně barokním stylu.

Kostel sv. Bartoloměje byl do současné monumentální podoby přestavěn v letech 1763 až 1768. Až z Holandska pochází křížová cesta a obraz Madony nad hlavním oltářem. Měl je přivézt zakladatel kostela Maximilian Josef Mitrovský, jenž je v kostelní hrobce od roku 1782 pohřben. Venkovní sochy sv. Jana Nepomuckého a archanděla Michaela pocházejí z roku 1767, pískovcový kříž z r. 1772.

Stavba představuje velmi cennou historickou památku obce. Jeho historický význam je nesporný, stejně jako význam umělecký. Svojí architekturou zastupuje typický pozdně barokní styl sakrálních staveb. Přesto jeho hmota ukrývá starší jádro, mající svůj původ hlouběji v minulosti.
Počátky farního kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách nejsou sice dochovanými písemnými prameny přesněji podchyceny, přesto však je možno na základě analýzy listin a písemností vrcholného středověku jeho vznik určit poměrně s velkou přesností a spolehlivostí. Nejstarší dosud známou zmínkou o vsi Rozsochách, respektive jejím kostele je listina Demetera z Bukova z roku 1285, jíž postupuje doubravnickému klášteru sv. Kříže patronátní právo kostela v Olší. Jako jeden ze svědků je zde uveden rozsošský farář Jan a lze tedy předpokládat, že v tomto roce již byla v Rozsochách fara a kostel.
Výrazné změny v historii kostela v Rozsochách nastávají až od 60. let 18. století za života Maxmiliána Josefa Mistrovského. Od roku 1763, přistupuje Maxmilián k podstatné barokizaci stavby. Tento zásah byl doprovázen obnovením zdejší farnosti v roce 1763. Současně se založením fary proběhla celková přestavba kostela v pozdně barokním duchu. Rekonstrukci financoval do značné míry majitel panství a současně i patron kostela Maxmilián Josef Mitrovský. Jaký byl důvod stavebních prací, není známo. Je možné, že souviselo s jakousi modernizací kostela při obnovené farnosti. Nabízí se však také varianta poškození staršího kostela při velkém požáru obce v roce 1752, o němž nejsou známy podrobnější informace.
V roce 1766 byl kostel znovu vysvěcen a teprve v průběhu roku 1767, tedy v podstatě až po ukončení všech prací na stavbě kostela, bylo rozhodnuto o zbudování dvou nových věží, připojených zvnějšku ke kostelní stavbě. V říjnu toho roku byly položeny jejich základy za účasti 11 zedníků v ceně 42 zlatých. V jejich stavbě se pokračovalo i dalšího roku, kdy byly dostavěny a zastřešeny. Jejich výstavba stála v roce 1768 250 zlatých 52 krejcarů. V dalším roce byly do kostela doplněna pouze železná zárubeň s kováním ke dveřím. Pozdně barokní přestavba kostela sv. Bartoloměje byla v podstatě ukončena.

Zobrazit kalendář akcí