Křížky, kříže, boží muka

Boží muka u Bohuňova

 

 

 

Za obcí Bohuňov u polní kamenité cesty k lesu Pičulín byly postaveny v roce 1793 boží muka.
Před 5 lety v roce 2003 byla nechtěně zbourána a poté nově postavena.
Okolo ní roste volně trsnatá tráva - ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius /L./ PRESL), kterého je zde nejvíce, potom středně vysoká vytrvalá bylina řebříček obecný (Achillea millefolium L.) a vyšší vytrvalá žahavá bylina – kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.)
Kříž nad Domanínem I.

 

 

 

Mezi poli vede cesta, u které stojí osamocený kříž v katastrálním území Bystřice n. P.
Kříž lze lehce přehlédnout, neboť ho stíní dřevina – javor mléč (Acer platanoides L.). Je na něm napsáno:
„Pochválen
buď pán Ježíš
Kristus
postaviti dali
Josef a Josefa Svobodovi z léta páně 1885“.
Kříž nad Domanínem II.


Uprostřed polí se nachází kříž schovaný v lípách v nadmořské výšce 609 m n. m. katastrálního území Domanín u Bystřice n. P.
Kříž se datuje z roku 1885. Je na něm vyryto písmem:
„Ke cti
a chvále Boží
svatého Cyrila a Metoděje
věnovali manželé
Josef a Františka Prosecký“.
Stojí na kamenném podstavci. Je obklopen z každé strany lípou srdčitou (Tilia cordata Mill.). Obě tyto lípy mají výšku asi 35 m i šířka koruny těchto dřevin je 35 m. Kmeny ke kříži jsou zasaženy bleskem. Dřeviny jsou staré asi 123 let.
Kříž u Janoviček


Na mezi v katastrálním území Janovičky u Bohuňova se nachází oplocený kříž mezi dvěmi zarostlými poli.
Vede tudy cesta do Janoviček, která se napojuje na cestu z Pletenice.
Kříž je obklopen z obou stran lípou srdčitou (Tilia cordata Mill.). Na náhrobku je napsáno:
„Pohleď,
co Pán Ježíš Kristus
pro Tě vytrpěl!
Ku cti a slávě Boží
věnují manželé Slezákovi“.

Kříž u Malého Lísku


V katastrálním území Lísek v obci Malý Lísek stojí u silnice oplocený kříž.
„Pochválen buď Pán,
Ježíš Kristus“
z léta páně 1936.
Pod tímto sloganem je napsáno:
„Stůj křesťane, zdrav kříž Páně,
na němž skonal nebes král, za tě trpěl,
zemřel v haně,
vzdej mu dík, než půjdeš dál“.
Uprostřed kříže je Panna Marie s Ježíšem. Pod nimi je vytesáno:
„Svatá Panno Maria,
oroduj za nás“.
Tento kříž zde „Ke cti a slávě Boží věnovali osadníci lísečtí“, kteří se o něj starají. V oplocené části u kříže jsou zasazeny květiny a za ním v rozích šeříky (Syringa vulgaris L.). V neoplocené části vedle kříže stojí 2 lípy srdčité (Tilia cordata Mill.).

Kříž u Písečného


Na konci obce Písečné směrem na Bystřici nad Pernštejnem se vyskytuje u silnice kříž.
Na desce je vyryto písmem:
„Kristus
mě miloval
a sebe sama
vydal za mne“.
Gal. II. 20. z léta páně 1937.
Je oplocený a okolo osázený stromem lípou srdčitou (Tilia cordata Mill.), keřem zimostrázem vždyzeleným (Buxus sempervirens) a keřem jalovcem chvojkou (Juniperus sabina).

Kříž nad Písečným


V katastrálním území Písečné je u cesty směrem z Písečného na Janovičky v nadmořské výšce 671 m n. m. zachován kříž.
„Pochválen buď
Ježíš Kristus
z léta páně 1887.
Popis: Je na něm napsáno věnování:
„Ku cti a chvále Boží
věnovala rodina
Kalvodova, Houdova
a
Babákova z Písečného.“
Vedle něj jsou vysázeny na stráni dva mladé stromy lípy srdčité (Tilia cordata Mill.).
V podrostu se zde nejčastěji vyskytuje vyšší vytrvalá bylina s úbory bez okrajových paprskovitých květů – vratič obecný (Tanacetum vulgare L.), vytrvalá plazivá bylina – mateřídouška časná (Thymus praecox OPIZ), vytrvalá bylina – chrastavec lesní (Knautia sylvatica L. Duby), vysoká vytrvalá bylina – pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.) a statná, volně trsnatá tráva – ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius /L./ PRESL).

Kříž u Písečské zmole
Z vesnice Písečné směrem do Velkých Janovic stojí v zatáčce po levé straně na kamenném podstavci kříž.
Na kříži je:
„Pochválen buď Pan Ježíš Kristus.
Ku cti a chvále boží věnovala
rodina Babákova z Písečného
léta páně 2008.
Za ním roste dřevina jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.).

Kříž u Velkých Janovic

Za dopravní značkou Velké Janovice směrem na Písečné se nachází kříž po pravé straně.
Název „Přijď království Tvé“ i věnování vyryté na kříži je špatně čitelný.

Kříž za Velkými Janovicemi


Z Velkých Janovic směrem na Písečné se vyskytuje po pravé straně u silnice na mezi kříž.
Kříž je z léta páně 1935 a je na něm napsáno:
„Buď
pochválen
Pán Ježíš
Kristus“.

Kříž pod Karasínem


V katastrálním území Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem stojí kříž na křižovatce směrem na Karasín a Vítochov.
Byl postaven léta páně 1871. Na kříži je věnování:
„Ty jsi
Kriste boží syn,
sestoupil jsi v země klín,
tebe, dárce milosti,
s otcem, duchem
všechno ctí“.
Okolo něj jsou vysázeny 3 břízy bělokoré (Betula pendula Roth).

Kříž R. M. Dostála a G. Juříka


V lesním porostu nazývaném Hora pod motokrosovým závodištěm (Písečská zmole) nad silnicí směrem na Dalečín lze zhlédnout kříž.
Zde zemřeli dne 3. 5. 1945 tragickou smrtí Richard Miroslav Dostál narozen 28. 1. 1923 a Gustav Juřík narozen 16. 7. 1923 ve věku 22 let. Zaplatili životy jen za to, že se šli podívat ke stojícímu autu, které tam stálo. Na kamenné desce je napsáno:
„Na otčiny jste těšili se svobodu,
však osud předčasně
vás sklátil do hrobu.
Váš odchod je přetěžkým
tu pro nás bolem!
Do vzkříšení a shledání tam –
buďte s Bohem!
Z lásky našemu drahému Miroslavovi
věnují rodiče a bratr Dostálovi
z Písečného“.

Kříž Adolfa Jínka

Kříž Adolfa Jínka se nachází směrem k lesu Pičulín, Je to druhá odbočka po pravé straně ze silnice II. třídy.
Po odvozní cestě, která je rozvětvená, se dáme vpravo a na okraji smrkového porostu u cesty uvidíme kříž Adolfa Jínka. Po této cestě můžeme dojít až k Domanínskému rybníku.
Toto místo připomíná, že zde byl koncem I. světové války zastřelen hajný Adolf Jínek, jenž se však podle matriky psal Inek.
Hajný Adolf Jínek bydlel v Rozsochách a pracoval ve službě u hraběte Mittrowského. Dne 21. srpna 1918 vyšel na pochůzku i se svým 14 let starým synem Antonínem. Za křižovatkou silnic od Rozsoch a od Bystřice vstoupili do lesa a vzápětí uslyšeli výstřel. Ušli jen několik set metrů, když narazili na dva pytláky, kteří právě složili srnce. Hajný na ně zakřičel, ale odpovědí mu byl výstřel, který jej zasáhl do břicha.
Pachatelé se dali na útěk a Jínek během chvilky skonal. Jeho šokovaný syn mu odebral pušku a hodinky a kolem 23. hodiny přiběhl se smutnou zprávou domů.
Pytláci prchali lesní temnotou v domnění, že uniknou. Jaké však bylo jejich překvapení, když je brzy ráno vyčenichal a usvědčil policejní pes. Střílející byl odsouzen na smrt a druhý si odseděl jenom 4 roky ve vězení díky amnestii.
Na místě smrti svého hajného nechal hrabě Mittrowský postavit kříž s Kristem na masivním kamenném podstavci. Ten byl sice v roce 1982 povalen vandaly, ale vnuk zastřeleného jej nechal opravit, takže památka stojí zase ve své původní kráse (JURMAN, 2000).
Text, který je na desce a zasazen v podstavci, hlásá:
„Zde byl dne 21. srpna 1918
pytlákem zastřelen
Adolf Jínek,
lesní hajný
Jeho excellence
Vlad. hraběte
Mittrowského.
Čest jemu, jenž padl
při vykonávání služby.“

Boží muka nad Domanínským rybníkem

V lesním smrkovém porostu nazývaném Křižovatka nedaleko silnice I. třídy číslo 19 se nachází boží muka.
Vyskytují se asi 10 m od silnice, která vede na Domanínský rybník. Okolo ní roste smrk ztepilý (Picea abies /L./ Karst.), javor klen (Acer pseudoplatanus L.), statná tráva s drsnými stébly - třtina křovištní (Calamagrostis epigejos /L./ Roth).

Pomník Oldřicha Konečného

Na tomto místě byl dne 3. 5. 1945 Němci zastřelen Oldřich Konečný z Písečného, narozený 30. 10. 1923. Na kamenné desce je vyryto zlatým písmem citát od Jiřího Volkra:
„Až umřu nic na světě
se nestane a nezmění.
Jen srdcí několik
se zachvěje
jak v rose k ránu květiny“
Zdroj: J. Pivková

Zobrazit kalendář akcí