Skalský rybník

  • Adresa:

    Skalský rybník
    592 45 Lísek

  • Kontakty:

  • Fotogalerie

Ideální místo pro horké letní dny.

Skalský rybník byl založen s největší pravděpodobností na přelomu 15. a 16. století, stejně jako sousední rybník Domanínský. Oba rybníky, napájené říčkou Bystřičkou, tvořily také v dalším období jednolitý soubor, zmiňovaný historickými písemnostmi vždy společně. Tak roku 1579 v listině, vydané Vratislavem z Pernštejna, se hovoří o toku vody, „který se v lesích našich nad Zubrzim a Vojtiechovem začíná, na dvé od starodávna rozdělen jest a toho se polovice k zámku pernštejnskému a druhá polovice na rybníky naše Bohuniovský a Domanskej obrací a z těch rybníkuo voda k Bystrziczy upouští“. Tato spojitost vydržela také na počátku následujícího století, hovoří se o obou rybnících společně také při prodejích bystřického panství, a to ještě v pobělohorské době, kdy Bystřice s jejím příslušenstvím a náležitými vesnicemi připadla hraběti z Náchoda. Z názvu „Bohuňovský“, užívaného pro dnešní Skalský rybník v průběhu 16. a první poloviny 17. století, je zřejmé, že v době svého vzniku náležel územně k Bohuňovu. V odhadu kunštátského a bystřického panství hrabat z Lambeků z roku 1722 je již rybník zmiňován v souvislosti s chovem kaprů. Již od první poloviny 20. století se stal Skalský rybník vyhledávaným výletním místem. Ve své novodobé historii nebyl Skalský rybník řadu let napuštěn. V 50-tých letech minulého století bylo uvažováno využít tento rybník pro zásobování města Bystřice pitnou vodou. V roce 1958 tento návrh padl a rozhodlo se o využití vody pro tento účel z Vírské přehrady. V témže roce byl navožen jíl k čepu a tím k utěsnění a rybník znovu napuštěn z důvodu armádního soustředění, které zde mělo probíhat. Toto řešení však nevyhovovalo vodohospodářským požadavkům, rybník bylo možno jen těžko vypouštět . Důraz byl kladen především na zachování stálého průtoku říčky Bystřičky, v jejímž horním toku se Skalský rybník nachází. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Bystřici řešilo státní rybářství situaci obnovením stavidlové výpusti namísto stávajícího přepadu. Toto zařízení umožňovalo snadnou regulaci vody a Skalský rybník zachycoval jarní i přívalové vody a mohl tak sloužit svému původnímu účelu, tedy zvodnění Bystřičky a vyrovnání průtoků. Od let sedmdesátých se stal oblíbeným rekreačním místem především pro Brňany. V roce 1969 byl rybník převeden z majetku státního rybářství do správy Českého rybářského svazu, místní organizace v Bystřici nad Pernštejnem, v jejímž vlastnictví je i v současné době. K poslední rekonstrukci rybníka došlo v roce 201. Spočívala především v odbahnění.

 

Zobrazit kalendář akcí