Přírodní památka Javorův kopec

Lokalitu na jižním úbočí kóty Javorový kopec tvoří fragmenty prameništních luk s typickou květenou, s populací naší běžnější luční orchidejovité rostliny prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Přírodní památka se nachází na málo k jihu ukloněné skalní plošině nedaleko obce Chlum u Vírské přehradní nádrže. Podloží území je tvořeno jemnozrnnými metamorfovanými horninami, složenými hlavně z křemene a živce, někdy obsahujícími granát, na kterých jsou vyvinuty především kambizemě střídané na vlhčích místech pseudoglejemi. Na svahovou louku s prameništi navazují sušší porosty s dominující smilkou tuhou, s vítodem obecným (Polygala vulgaris) či mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides). Jižní a východní část lokality tvoří polokulturní druhově bohatší louky a olšiny. Z nejvýznamnějších druhů na vlhkých loukách roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice obecná (Carex nigra), o. prosová (C. panicea), o. ježatá (C. echinata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), violka bahenní (Viola palustris) a prvosenka vyšší (Primula elatior) rostoucí v nedaleké olšině. V území nebyl dosud proveden podrobnější zoologický průzkum. Část lokalita byla vždy sečena, na nejvlhčí části bylo díky ochraně přírody obnoveno kosení až na přelomu tisíciletí, nutné bylo i odstranění části náletových dřevin, problémem na části území je šíření nežádoucí trávy třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

 

Zobrazit kalendář akcí