Přírodní památka Vlčí kámen

Ojedinělý zbytek původních smrkových bučin v okolním moři hospodářských smrkových monokultur vyšších poloh Českomoravské vrchoviny.

V ochranném pásmu je pomníček poslednímu vlku, střelenému v této oblasti v roce 1830. Chráněné území se nachází nad osadou Roženecké Paseky na východním okraji CHKO Žďárské vrchy.

Horninové podloží tvoří hrubozrnné „okaté“ ortoruly vypreparované v podobě mrazových srubů a dalších drobnějších výchozů a balvanitých pokryvů. Na nich jsou vytvořeny mělké, živinami chudé kyselé půdy. Ve zbytku starého porostu převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je smrk ztepilý (Picea abies) a v území Českomoravské vrchoviny nepůvodní modřín opadavý (Larix decidua). V keřovém patře roste jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bez červený (Sambucus racemosa) a různé druhy ostružiníků (rod Rubus). V druhově chudém bylinném patře se uplatňuje zejména metlička křivolaká (Avenella flexuosa), několik druhů třtin (rod Calamagrostis), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Díky existenci doupných stromů zde hnízdí řada ptáků, především sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva). Na území zalétá i ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a krkavec velký (Corvus corax). Žije zde také rejsek obecný (Sorex araneus), jezevec lesní (Meles meles) a kuna lesní (Martes martes). Vzhledem k přemnožení srnčí zvěře musí být mladé exempláře buků a jedlí běkokorých (Abies alba) chráněny proti okusu oplocením.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí