Přírodní rezervace Vírská skalka

Lesní porosty na skalách a skalnatých srázech s výskytem přírodě blízkých společenstev lesní a skalní vegetace s fytogeograficky významnými druhy představují pozoruhodnou výspu teplomilné květeny v údolí řeky Svratky u obce Vír.

Hluboce zaříznuté údolí řeky představuje nejhlubší údolní zářez na Českomoravské vrchovině, převýšení místy dosahuje až 300 metrů. Na nejvýraznější ostrožně byla pro veřejnost obnovena vyhlídka.
Geologický podklad tvoří dvojslídné svory středně až hrubě lepidoblastické s granáty, střídající se s dvojslídnými migmatity až ortorulami. Na příkrých svazích se nalézají skalní ostrožny. Půdy tvoří převážně kambizemě, které místy přecházejí do rankerů a litozemí. Řídký smíšený porost tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides) a j. babyka (A. campestre). Nejpozoruhodnější vegetace roste na skalách, kde můžeme pozorovat několik teplomilných druhů, jejichž průnik údolím Svratky do chladnější Českomoravské vrchoviny se zastavil právě zde. Jedná se o trávy kostřavu sivou (Festuca pallens) a strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica), nápadnou tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria). Dále můžeme vidět náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), konopičku širolistou (Dalanum ladanum), oman ohnivák (Inula conyza) aj. Z ptáků v území žije výr velký (Bubo bubo) a pozorována byla užovka hladká (Coronella austriaca).

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí