Přírodní rezervace Ochoza

Smíšené lesní porosty s typickým bylinným podrostem nacházející se na úzkém skalnatém hřbetu kóty Ochoza mezi údolím Vrtěžířského potoka na západě a hlubokým údolím řeky Svratky na východě.

Posláním rezervace je ochrana zachovalého přírodě blízkého až přirozeného fragmentu smíšeného listnatého lesního porostu. Celá lokalita je obklopena rozsáhlým hospodářsky využívaným lesním komplexem.
Podklad je tvořen horninami krystalinika. Jedná se o dvojslídné granátické svory, které střídají v úzkých pásech dvojslídné migmatity a ortoruly a krystalické vápence. Na skalnatém hřbetu se na mnoha místech horniny vlivem mrazového zvětrávání rozpadly v sutě. Na podloží kyselých hornin se vyvinuly silně kyselé kambizemě, doprovázené na vlhčích místech pseudoglejem. Hřeben je porostlý řídkým smíšeným listnatým lesem. Ve vrcholových partiích převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí habru obecného (Carpinus betulus), jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), lísky obecné (Corylus avellana), vtroušena je i jedle bělokorá (Abies alba). Bylinný podrost je charakteristický výskytem hájových druhů původních listnatých lesů a některými typickými druhy dubohabřin a suťových lesů pahorkatin až podhůří. Rostou zde např. česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kopytník evropský (Asarum europaea), ostřice prstnatá (Carex digitata), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a další. Na skalkách roste osladič obecný (Polypodium vulgare).

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

 

Zobrazit kalendář akcí