Přírodní rezervace Svratka

Břehový porost řeky Svratky se nachází asi 700 metrů jižně až jihojihozápadně od středu obce Dolní Čepí na obou březích v pravotočivém zákrutu řeky v nadmořské výšce 320 až 330 m.

Jedná se o malou část břehového porostu řeky Svratky s hojným výskytem pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) z čeledi papratkovitých, který je jediným předmětem ochrany v tomto zvláště chráněném území. Přírodní památka je součástí Přírodního parku Svratecko, leží v nadmořské výšce 330 m na obou březích řeky Svratky a je tvořena souvislým břehovým porostem po pravém břehu a okrajem smíšeného lesního porostu po levém břehu. Levý břeh sousedí s ornou půdou, pravý se smíšeným (převážně jehličnatým porostem a obhospodařovanou loukou při severním cípu území. Geologický podklad tvoří proterozoické horniny moravika svratecké klenby olešnické skupiny. Jedná se o pararuly až granátické pararuly, svory s granátem, krystalické vápence, kvarcity a kvarcitické ruly. Údolní niva na dně neckovitého údolí je tvořena fluviálními písčitohlinitými sedimenty holocenního stáří a podložními štěrkopísčitými usazeninami pleistocenního stáří. Stromové patro pobřežní vegetace tvoří především olše lepkavá (Alnus glutinosa) a seřezávané hlavaté vrby křehké (Salix fragilis). Dále zde rostou např. javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), brslen evropský (Euonymus europaeus) a kalina obecná (Viburnum opulus). Z bylinného patra lze uvést některé druhy mezofilních lesů a lužních olšin, jako jsou např. trávy pýrovník psí (Roegneria canina) a kostřava obrovská (Festuca gigantea), kopytník evropský (Asarum europaeum), chmel otáčivý (Humulus lupulus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenka vyšší (Primula elatior) aj. Na hraně říční terasy roste ostřice Buekova (Carex buekii).

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí