Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka

V hluboce zaříznutém údolí Chlébského potoka na Svratecku se dochovala vegetace potočních olšin s výskytem chráněné bledule jarní na východním okraji jejího rozšíření.

Dále se zde vyskytují pcháčové louky a řada zajímavých druhů rostlin a živočichů. Podklad tvořený rulami je v údolí potoka překryt fluviálními písčitohlinitými sedimenty, na nichž jsou vytvořeny gleje a pseudogleje. Stromové patro vegetace potočních olšin (Alnion incanae) je tvořeno olší lepkavou (Alnus glutinosa), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a vtroušeným smrkem ztepilým (Picea abies). V podrostu kromě na jaře svými květy nápadné bledule jarní (Leucojum vernum) můžeme nalézt pro tento biotop typické druhy ostřic, jakými jsou ostřice řídkoklasá (Carex remota), o. lesní (C. sylvatica), dále prvosenku vyšší (Primula elatior), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kopytník evropský (Asarum europaeum) či trávu válečku lesní (Brachypodium sylvaticum). Na pcháčových loukách dominují hadí kořen větší (Bistrota major), pcháč potoční (Cirsium rivulare), toten lékařský (Sanguisorba officinalis) a děhel lesní (Angelica sylvestris). Ve stejnojmenné navazující Přírodní památce na okrese Blansko můžeme najít alspký migrant řeřišnici trojlistou (Cardamine trifolia), kterou můžeme vzácně najít i v centrální části Českomoravské vrchoviny. V území dosud nebyl proveden soustavný zoologický výzkum, v potoce můžeme pozorovat pstruha obecného potočního (Salmo trutta m. fario).

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí