Národní přírodní památka Švařec

Cenný komplex podhorských luk a pastvin s roztroušenými jalovci na příkrém jižním svahu u obce Švařec na Svratecku.

Chráněné území se rozkládá na příkrých jižně exponovaných svazích údolí Brťovského potoka. Pestrý geologický podklad je budován proterozoickými horninami moravika svratecké klenby olešnické skupiny, především rulami, pararulami, svory a kvarcity, místy proloženými grafity a krystalickými vápenci. Vegetace území je tvořena především mozaikou semixerotermních travinobylinných společenstev s roztroušenými keři jalovce obecného (Juniperus communis). Na jižních svazích se rozprostírají krátkostébelné kostřavové trávníky, v nichž roste početně vstavač obecný (Orchis morio) a vzácně i koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Na hlubších půdách a vápencových vložkách najdeme náročnější druhy a také ohrožené druhy pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata). V centrální části se nacházejí ovsíkové louky, dobře vyvinutá jsou i společenstva travinobylinných lemů. Unikátní populace kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) se nalézá na několika místech při okrajích lesů a křovin. Ve smrkových a borových porostech na hřbetě a v jižní a východní části území roste řada původních hájových druhů rostlin, z orchidejí zde můžeme nalézt vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a okrotici bílou (Cephalanthera damasonium). Lokalita též představuje významné refugium teplomilných živočichů, především druhů stepi, lesostepi a xerotermních trávníků. Žije zde např. saranče vrzavá (Psophus stridulus), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), tzv. „evropsky významný druh“ modrásek černoskvrnný (Maculinaea arion), vzácný střevlíček Licinus depressus vzácný chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi) a také řada vzácných teplomilných mravenců, např. mravenec Tetramorium moravicum nebo mravenec zrnojed (Messor structor). Poměrně početné populace zde tvoří ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka hladká (Coreonella austriaca).

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí