Přírodní památka Louky u Polomu

Lokalita leží na mírných J a JZ svazích hlubokého, ale rozevřeného údolí, vytvořeného levým bezejmenným přítokem Svratky nedaleko od obce Polom severně od Vírské přehrady.

Je tvořena olšinami, lesíkem a zbytky prameništních, místy zrašelinělých luk s výskytem zvláště chráněného prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a řady dalších zajímavých rostlinných a živočišných druhů.
Území je tvořeno ve východní části biotitickými migmatity s vložkami amfibolitů, na západní straně dvojslídnými migmatity a ortorulami s vložkami amfibolitů a čočkami dvoslídných svorů s granátem. V zamokřených místech vznikly glej i pseudoglej, na svazích kambizem. Z hlediska vegetace jde o vlhké pcháčové, místy zrašelinělé louky kolem potůčku a vývěrů prostoupené náletem keřových vrb a olší, místy smrkovými remízky. Kromě ohrožené orchideje prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) na lokalitě roste prvosenka vyšší (Primula elatior), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), pcháč potoční (Cirsium rivulare), hadí kořen větší (Bistorta major), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea), violka bahenní (Viola palustris), ostřice skloněná (Carex demissa) aj. Celé území je refugiem početné populace stenotopního vlhkomilného modráska bahenního (Maculinea nausithous). I zde se na stavu vegetace i početnosti ohrožených druhů negativně projevilo upuštění od tradiční péče v druhé polovině 20. st. Část lokalita zarostla olšemi, z území vymizely rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tolije bahenní (Parnassia palustris). Od roku 1997 je část chráněného území opět kosena a odstraňují se náletové dřeviny.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí