Přírodní památka Nad koupalištěm

Výslunná travnatá stráň s ovocným sadem se suchomilnými travinobylinnými společenstvy a výskytem několika druhů vstavačovitých nedaleko osady Olešnička na Svratecku.

Jedná se o příkrou, západně orientovanou stráň v údolí řeky Svratky. Podklad tvoří proterozické horniny svrateckého krystalinika, zejména dvojlídné svory s vložkami hadců. Z půd zde převažuje kambizem dystrická spolu s pseudoglejem typickým. Mez, extenzívní sady a svahy jsou pokryty ne zcela zapojenou travinobylinnou vegetací. Významný je výskyt několika druhů vstavačů, zejména vstavače kukačky (Orchis morio) a vstavače osmahlého (Orchis ustulata). Dále zde rostou typické druhy krátkostébelných trávníků, např. zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) či jahodník trávnice (Fragaria viridis), pavinec modrý (Jasione montana) či lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). I na této lokalitě se projevuje expanze nežádoucích druhů, jakými jsou ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) či srha říznačka (Dactylis glomerata), která má za následek ústup konkurenčně slabších a vzácných druhů. V dolní části lokality vznikl z náletů dřevin březový hájek. Na lokalitě žije populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), podrobný faunistický průzkum dosud nebyl proveden.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí