Přírodní památka Nyklovický potok

Lokalita se nachází SZ od obce Olešnice.

Jedná se o údolní nivu přirozeně meandrujícího potoka s druhově bohatými nivními loukami s vyvinutým břehovým porostem a s početnou populací bledule jarní (Leucojum vernum).
Geologické podloží tvoří horniny poličského a letovického krystalinika, které je budováno ultramylonity a dvojslídnými a biotitickými pararulami a svory, místy se staurolitem a kvarcity. Niva potoka je vyplněna fluviálními písčitohlinitými sedimenty. Půdy tvoří glej až pseudoglej, ve vyšších partiích potoka silně kyselá kambizem. Břehový porost tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba křehká (Salix fragilis), místy je vtroušen jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keřovému patru dominuje kalina obecná (Viburnum opulus), vrba popelavá (Salix cinerea). Hojně se vyskytuje chmel otáčivý (Humulus populus). V bylinném podrostu rostou např. lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) kkokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), prvosenka vyšší (Primula elatior), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium) a řada dalších. V časném jaru dominují porosty bleduje jarní (Leucojum vernum). Z dřívějších vlhkých luk zůstaly zachovány pouze zbytky v zákrutech potoka. Jedná se o pcháčové louky s dominujícím pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a hadím kořenem větším (Bistorta major). Dále zde rostou ostřice prosová (Carex panicea), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kuklík potoční (Geum rivale), starček potoční (Tephroseris crispa), na podzim kvete ocún jesenní (Colchicum autumnale). Ostatní plochy jsou přeměněny na druhově chudé kulturní louky, část území je zorněna.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí