Přírodní památka Křižník

Geologická i geomorfologická různorodost údolí Svratky na východním okraji Kraje Vysočiny má za následek i pestrost ve složení vegetace.

Jedním z dokladů je i malá loučka zvaná Křižník nad údolím Svratky nad obcemi Ujčov a Dolní Čepí, na které roste celá řada orchidejovitých rostlin.
Geologickým podkladem lokality je krystalický vápenec, který se v podobě různě širokých pruhů v okolí lokality střídá se svory, pararulami a kvarcity. Různorodý je pak i půdní pokryv. Zatímco na vápencích jsou vyvinuty rendziny, na okolních kyselejších horninách pak kambizemě. Na minerálně bohatých půdách se tak vyvinuly druhově bohatá xerotermní travinobylinná společenstva s výskytem celé řady vzácných druhů. Nejpozoruhodnější je výskyt několika vstavačovitých rostlin, neboli orchidejí. Vedle kriticky ohroženého vstavače osmahlého (Orchis ustulata) a kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla) zde můžeme spatřit dříve běžný, dnes však již silně ohrožený vstavač kukačku (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Z celé řady dalších druhů uveďme alespoň hořeček brvitý (Gentianella ciliata), vítod chocholatý (Polygala comosa), šalvěj přeslenitou (Salvia verticillata) či devaterník velkokvětý tmavý (Helainthemum grandiflorum subsp. obscurum). Roztroušeně zde roste i několik keřů jalovce obecného (Juniperus communis). Na lokalitě bohužel dosud neproběhl podrobnější zoologický průzkum. Zaznamenán zde byl hojný výskyt cvrčka polního (Gryllus campestris), nalezena zde byla i kudlanka nábožná (Mantis religiosa). V minulosti byla plocha dnešního chráněného území využívána snad i jako pole, později jako pastvina a louka. Pro udržení výskytu ohrožených druhů je v současnosti pravidelně sečena a posečená hmota je odstraňována.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí