Přírodní památka U Hamrů

Druhově pestré bývalé pastviny na okraji lesa s fytogeograficky významnými teplomilnými prvky pronikajícími údolím Svratky do vyšších poloh Českomoravské vrchoviny.

Území leží na příkrém, JZ exponovaném levém údolním svahu nad řekou Svratkou severně od Štěpánova nad Svratkou.
Podloží tvoří horniny moravika svratecké klenby olešnické skupiny, kterými jsou biotitické a muskovit-biotitické pararuly až granátické pararuly, dále svory až fylity, převážně grafitické s polohami vápenců, kvarcitů a grafitů a krystalické vápence. Z půd zde převážuje kambizem dystrická a méně pseudoglej typický. Na výslunné stráni se vyvinula teplomilná travinobylinná společenstva. Ze zvláště chráněných druhů se zde vyskytuje hořec (prostřelenec) křížatý (Gentiana cruciata) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Dále zde roste celá řada významných druhů, např. řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), pupava obecná (Carlina vulgaris), dobromysl obecná (Origanum vulgare), vítod chocholatý (Polygala comosa), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), divizna rakouská (Verbascum austriacum), chrpa porýnská (Acosta rhenana). Zejména vlhčí dolní části svahu obsazují nežádoucí třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) a ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius), které utlačují konkurenčně slabé druhy. Svahy při okraji lesa zarůstají náletem borovice lesní (Pinus sylvestris). V několika exemplářích zde roste jalovec obecný (Juniperus comunnis). Významný je výskyt některých druhů bezobratlých. Z motýlů jsou to např. vřetenušky (Zygaena angelicae, Z. loti, Z. minos), teplomilný hnědásek květelový (Melitaea didyma), okáč voňavkový (Brintesia circe) či modrásci (Cupido minimus a Polyommatus daphnis) Mezi nejvzácnější patří modrásek černoskvrný (Maculinea arion), významný bioindikátor suchých travnatých luk a strání.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí